Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, pracownik państwowej jednostki budżetowej, autorka licznych artykułów i książek z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, polityki rachunkowości oraz zasad prowadzenia ewidencji w jednostkach sektora finansów publicznych.

POZOSTALI

członkowie jury