REGULAMIN KONKURSU

„Mistrz Finansów Publicznych 2023 r.”
 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą: „Mistrz Finansów Publicznych 2023 r.” (zwanego dalej Konkursem).

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu jest wydawca miesięcznika „Finanse Publiczne”, Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29 (zwany dalej Organizatorem).
 2. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury), w skład którego wchodzą osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Jury odpowiada za merytoryczną stronę Konkursu – w szczególności za opracowanie pytań konkursowych.

§ 2. ADRESACI

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby zawodowo zajmujące się finansami i księgowością zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych (zwane dalej Uczestnikami).
 2. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Konkursie.

§ 3. IDEA I CEL

 1. Ideą Konkursu jest motywowanie do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich.

§ 4. KATEGORIE

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie w kategoriach odpowiadających ich miejscom zatrudnienia.
 2. Kategorie konkursowe to:
 • jednostki państwowe;
 • jednostki samorządowe.

§ 5. TYTUŁY I NAGRODY

 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody pochodzące z puli nagród znanej w dniu rozdania.

1.1. Do puli nagród mogą należeć nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy.

 1. Wszyscy Uczestnicy III etapu otrzymają dyplomy.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach.

3.1. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

3.2. Uczestnikom, którzy zajmą pierwsze miejsca w swoich kategoriach, dodatkowo zostaną nadane tytuły: Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych lub Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych.

 1. Uczestnik, który w III etapie otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie dodatkowo uhonorowany tytułem: Mistrz Finansów Publicznych oraz otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.

§ 6. ETAPY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Konkurs składa się z trzech etapów:

I ETAP – test uniwersalny (od 21 sierpnia do 1 października 2023 r.)

 • Zgłoszenie do Konkursu następuje przez przesłanie do Organizatora rozwiązanego testu wraz z podanymi niezbędnymi danymi osobowymi oraz wskazaniem kategorii, w której Uczestnik ubiega się o nagrodę.
 • Test obejmuje 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się jeden punkt.
 • Test będzie dostępny:
  • online na stronie www.mistrz.finansepubliczne.pl;
  • w formie drukowanej we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Finanse Publiczne”.
 • W przypadku wypełnienia testu drukowanego należy wykonać jego skan i wysłać na adres e-mail: mistrz@finansepubliczne.pl.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne i nieprawidłowe działanie oprogramowania, które uniemożliwią udział w Konkursie

II ETAP – test w kategoriach (od 6 do 22 października 2023 r.)

 • Możliwość udziału w II etapie Konkursu uzyskuje 25 Uczestników w każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w I etapie Konkursu. W przypadku gdy więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do II etapu decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.
 • Udział w II etapie polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, złożonego z 20 pytań zamkniętych, które dotyczyć będą zagadnień finansowo-księgowych właściwych dla wcześniej wskazanej przez Uczestnika kategorii. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się jeden punkt.
 • Test będzie wysyłany do Uczestników w formie linku do strony internetowej (test online), na adres e-mail podany w I etapie Konkursu. Link umożliwia rozwiązanie testu tylko jeden raz.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne i nieprawidłowe działanie oprogramowania, które uniemożliwią udział w Konkursie.

III ETAP – test finałowy w kategoriach (20 listopada 2023 r., Toruń)

 • Możliwość udziału w III etapie Konkursu uzyskuje 20 Uczestników w każdej z dwóch kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w II etapie Konkursu. W przypadku gdy więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do III etapu decyduje kolejność zgłoszeń w poprzednim etapie.
 • O zakwalifikowaniu się do III etapu Organizator poinformuje uczestników do 27 października 2023 r.
 • III etap odbywa się w obecności Organizatora. Polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, złożonego z 20 pytań zamkniętych, które dotyczą zagadnień finansowo-księgowych właściwych dla wskazanej w zgłoszeniu kategorii. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się jeden punkt.
 • Czas trwania testu to 40 minut.

FINAŁ KONKURSU I PRZYZNANIE NAGRÓD (20 listopada 2023 r., Toruń)

 • Zasady przyznawania tytułów i nagród określa § 5.
 • Jeżeli więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w I, II i III etapie Konkursu.
 • Jeżeli więcej osób uzyska tę samą sumę punktów w I, II i III etapie Konkursu, o zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.
 • Gala rozdania nagród odbędzie się podczas inauguracji XV Forum Finansów Publicznych.
 • Warunkiem przyznania tytułu i otrzymania nagrody jest obecność podczas gali rozdania nagród.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych w bazie danych Organizatora i wykorzystywanie ich w celach niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1781).

1.1. Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi udział w Konkursie.

1.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych jest Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia.

1.3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

 1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora (tel. 71 797 48 07, e-mail: mistrz@finansepubliczne.pl).
 2. Wszelkie wątpliwości merytoryczne są rozstrzygane przez Jury, którego decyzje są ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu Konkursu znajduje się na stronie internetowej www.mistrz.finansepubliczne.pl.
 4. Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe i decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na proces postępowania konkursowego.
Najczęściej zadawane pytania
Kto może ubiegać się o tytuł Mistrza Finansów Publicznych?

Wszystkie osoby zawodowo zajmujące się finansami i księgowością zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czy z uczestnictwem w konkursie wiążą się jakieś opłaty?

Nie, udział w konkursie jest bezpłatny.

Czy w konkursie mogą uczestniczyć pracownicy sektora prywatnego?

Nie, konkurs skierowany jest do pracowników sektora publicznego.

W jakich kategoriach można zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

Konkurs rozegra się w dwóch kategoriach, które odpowiadają specyfice miejsca zatrudnienia uczestników: jednostki państwowe i jednostki samorządowe.

Czy dla zwycięzców zostały przewidziane nagrody?

TAK – przewidziane dla laureatów nagrody znajdują się w zakładce NAGRODY. W każdej kategorii nagrodzimy jednego Mistrza. Osoba, która uzyska najwyższy wynik wśród wszystkich nagrodzonych, otrzyma dodatkowy tytuł Mistrza Finansów Publicznych.

Kto zostanie zakwalifikowany do II etapu?

Do II etapu przejdzie po 25 uczestników z każdej kategorii, którzy udzielą najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w teście w I etapie konkursu.

Skąd będę wiedział/a, że zakwalifikowałem/am się do II etapu?

Uczestnikom, którzy zakwalifikują się do II etapu, wyślemy test w formie linku do strony internetowej na adres e-mail podany w I etapie konkursu.