Regulamin Konkursu Mistrz Finansów Publicznych 2020 r.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą: „Mistrz Finansów Publicznych 2020 r.” (zwanego dalej Konkursem).

§ 1. ORGANIZATOR
1. Konkurs przeprowadza wydawca miesięcznika „Finanse Publiczne”, PRESSCOM Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29.
2. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury), w skład którego wchodzą osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Jury odpowiada za merytoryczną stronę Konkursu – w szczególności za opracowanie pytań konkursowych.

§ 2. ADRESACI
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby zawodowo zajmujące się finansami i księgowością zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych (zwane dalej Uczestnikami).
2. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Konkursie.

§ 3. CEL
1. Ideą Konkursu jest motywowanie do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich.

§ 4. KATEGORIE
1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie w kategoriach odpowiadających ich miejscu zatrudnienia.
2. Kategorie konkursowe to:
Jednostki państwowe,
Jednostki samorządowe.

§ 5. TYTUŁY I NAGRODY
1. W Konkursie zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii, w postaci tytułów:

  • Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych,
  • Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych,

2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii.
3. Nagrodzeni, o których mowa w pkt 1 i 2, otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
4. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału Konkursu i przystąpią do rozwiązania finałowego testu otrzymają dyplomy.
5. Uczestnik, który osiągnie najwyższy wynik spośród nagrodzonych, otrzyma dodatkowy tytuł: Mistrz Finansów Publicznych.
6. Mistrz Finansów Publicznych otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

§ 6. ETAPY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
1. Poszczególne etapy Konkursu mają następujący przebieg:

ETAP I – zgłoszenie do Konkursu i test (od 18 sierpnia do 4 października 2020 r.)
• I etap polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań zamkniętych.
• Test będzie dostępny:
online na stronie www.mistrz.finansepubliczne.pl,
w formie pliku do pobrania ze strony www.mistrz.finansepubliczne.pl,
w formie drukowanej we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Finanse Publiczne”.
• Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do Organizatora rozwiązanego testu wraz z wypełnionymi niezbędnymi danymi osobowymi oraz wskazaniem kategorii, w której Uczestnik ubiega się o nagrodę.
• Rozwiązany test można przesłać do Organizatora elektronicznie, pocztą lub faksem.

ETAP II – test w kategoriach (od 8 do 26 października 2020 r.)
• II etap polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru złożonego z 20 pytań zamkniętych, które dotyczyć będą zagadnień finansowo-księgowych właściwych dla wcześniej wskazanej przez Uczestnika kategorii.
• Do II etapu Konkursu przechodzi po 50 Uczestników z każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w I etapie Konkursu.
• Jeżeli więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do II etapu decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.
• Test będzie wysyłany do Uczestników w formie linku do strony internetowej (test online), na adres e-mail podany w I etapie Konkursu.

ETAP III – test finałowy w kategoriach (23 listopada 2020 r.)
• III etap polega na rozwiązaniu w obecności Organizatora testu jednokrotnego wyboru złożonego z 20 pytań zamkniętych, które dotyczyć będą zagadnień finansowo-księgowych właściwych dla wcześniej wskazanej przez Uczestnika kategorii.
• Na rozwiązanie testu w III etapie Konkursu Uczestnicy mają 40 minut.
• Do III etapu Konkursu przechodzi po 20 Uczestników z każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w II etapie Konkursu.
• Jeżeli więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do III etapu decyduje suma punktów zdobytych w I i II etapie Konkursu.
• Jeżeli więcej osób uzyska tę samą sumę punktów zdobytych w I i II etapie Konkursu, o zakwalifikowaniu do III etapu decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.
• Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do III etapu, zostaną powiadomieni o tym fakcie do 29 października 2020 r.

ETAP IV – przyznanie nagród (23 listopada 2020 r.)
• W każdej z dwóch kategorii nagrodę otrzymuje Uczestnik, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w III etapie.
• Tytuł „Mistrza Finansów Publicznych” otrzymuje osoba, która uzyskała najwyższy wynik wśród wszystkich nagrodzonych.
• Jeżeli więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w I, II i III etapie Konkursu.
• Jeżeli więcej osób uzyska tę samą sumę punktów zdobytych w I, II i III etapie Konkursu, o zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.
2. Adresy, na które w I i II etapie Konkursu należy przesyłać wypełnione testy, są następujące:
e-mail: mistrz@finansepubliczne.pl,
faks: 71 797 28 16,
poczta: Redakcja „Finansów Publicznych”, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław (z dopiskiem na kopercie „Mistrz Finansów Publicznych 2020”).

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na wszelkie pytania dotyczące Konkursu odpowiada Organizator pod numerem telefonu 71 797 48 16 oraz adresem e mail: mistrz@finansepubliczne.pl
2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych w bazie danych Organizatora i wykorzystywanie ich w celach niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
3. Wszelkie wątpliwości merytoryczne są rozstrzygane przez Jury, którego decyzje są ostateczne.
4. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu. Aktualna treść regulaminu Konkursu znajduje się na stronie internetowej www.mistrz.finansepubliczne.pl.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe i decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na proces postępowania konkursowego.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne i poprawność działania oprogramowania, które uniemożliwią udział w Konkursie.