REGULAMIN KONKURSU

„Mistrz Finansów Publicznych 2021 r.”
 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą: „Mistrz Finansów Publicznych 2021 r.” (zwanego dalej Konkursem).

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Konkurs przeprowadza wydawca miesięcznika „Finanse Publiczne”, PRESSCOM Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29.
 2. Organizator powołuje jury Konkursu (zwane dalej Jury), w skład którego wchodzą osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Jury odpowiada za merytoryczną stronę Konkursu – w szczególności za opracowanie pytań konkursowych.

§ 2. ADRESACI

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby zawodowo zajmujące się finansami i księgowością zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych (zwane dalej Uczestnikami).
 2. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Konkursie.

§ 3. CEL

 1. Ideą Konkursu jest motywowanie do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich.

§ 4. KATEGORIE

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie w kategoriach odpowiadających ich miejscu zatrudnienia.
 2. Kategorie konkursowe to:

2.1 Jednostki państwowe

2.2 Jednostki samorządowe

§ 5. TYTUŁY I NAGRODY

 1. W Konkursie zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii, w postaci tytułów:

1.1. Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych

1.2. Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii.
 2. Nagrodzeni, o których mowa w pkt. 1 i 2, otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 3. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału Konkursu i przystąpią do rozwiązania finałowego testu otrzymają dyplomy.
 4. Uczestnik, który osiągnie najwyższy wynik spośród wszystkich nagrodzonych, otrzyma dodatkowy tytuł: Mistrz Finansów Publicznych.
 5. Mistrz Finansów Publicznych otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

§ 6. ETAPY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

1. Poszczególne etapy Konkursu mają następujący przebieg:

ETAP I –zgłoszenie do Konkursu i test (od 30 sierpnia do 7 października 2021 r.)

 • I etap polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań zamkniętych.
 • Test będzie dostępny:

– online na stronie www.mistrz.finansepubliczne.pl

– w formie pliku do pobrania ze strony www.mistrz.finansepubliczne.pl

– w formie drukowanej we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Finanse Publiczne”

 • Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do Organizatora rozwiązanego testu wraz z wypełnionymi niezbędnymi danymi osobowymi oraz wskazaniem kategorii, w której Uczestnik ubiega się o nagrodę.
 • Rozwiązany test można przesłać do Organizatora elektronicznie, pocztą lub faksem.

 

ETAP II – test w kategoriach (od 14 października do 28 października 2021 r.)

 • II etap polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru złożonego z 20 pytań zamkniętych, które dotyczyć będą zagadnień finansowo-księgowych właściwych dla wcześniej wskazanej przez Uczestnika kategorii.
 • Do II etapu Konkursu przechodzi po 50 Uczestników z każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w I etapie Konkursu.
 • Jeżeli więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do II etapu decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.
 • Test będzie wysyłany do Uczestników w formie linku do strony internetowej (test online), na adres e-mail podany w I etapie Konkursu.

ETAP III – test finałowy w kategoriach (29 listopada 2021 r., Toruń)

 • III etap polega na rozwiązaniu w obecności Organizatora testu jednokrotnego wyboru złożonego z 20 pytań zamkniętych, które dotyczyć będą zagadnień finansowo-księgowych właściwych dla wcześniej wskazanej przez Uczestnika kategorii.
 • Na rozwiązanie testu w III etapie Konkursu Uczestnicy mają 40 minut.
 • Do III etapu Konkursu przechodzi po 20 Uczestników z każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w II etapie Konkursu.
 • Jeżeli więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do III etapu decyduje suma punktów zdobytych w I i II etapie Konkursu.
 • Jeżeli więcej osób uzyska tę samą sumę punktów zdobytych w I i II etapie Konkursu, o zakwalifikowaniu do III etapu decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.
 • Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do III etapu, zostaną powiadomieni o tym fakcie do 5 listopada 2021 r.

2. Adresy, na które w I i II etapie Konkursu należy przesyłać wypełnione testy, są następujące:

2.1. e-mail: mistrz@finansepubliczne.pl

2.2. faks: 71 797 28 21

2.3. poczta: Redakcja „Finansów Publicznych”, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław (z dopiskiem na kopercie „Mistrz Finansów Publicznych 2021”

§ 7. PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Przyznanie nagród odbędzie się 29 listopada 2021 r. w Toruniu podczas Forum Finansów Publicznych.
 • W każdej z dwóch kategorii nagrodę otrzymuje Uczestnik, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w III etapie.
 • Tytuł „Mistrza Finansów Publicznych” otrzymuje osoba, która uzyskała najwyższy wynik wśród wszystkich nagrodzonych.
 • Jeżeli więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w I, II i III etapie Konkursu.
 • Jeżeli więcej osób uzyska tę samą sumę punktów zdobytych w I, II i III etapie Konkursu, o zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na wszelkie pytania dotyczące Konkursu odpowiada Organizator pod numerem telefonu 797 48 21 oraz adresem e-mail: mistrz@finansepubliczne.pl
 2. Uczestnik, przystępując do konkursu, akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych w bazie danych Organizatora i wykorzystywanie ich w celach niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
 3. Wszelkie wątpliwości merytoryczne są rozstrzygane przez Jury, którego decyzje są ostateczne.
 4. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu. Aktualna treść regulaminu Konkursu znajduje się na stronie internetowej www.mistrz.finansepubliczne.pl.
Najczęściej zadawane pytania
Kto może ubiegać się o tytuł Mistrza Finansów Publicznych?

Wszystkie osoby zawodowo zajmujące się finansami i księgowością zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czy z uczestnictwem w konkursie wiążą się jakieś opłaty?

Nie, udział w konkursie jest bezpłatny.

Czy w konkursie mogą uczestniczyć pracownicy sektora prywatnego?

Nie, konkurs skierowany jest do pracowników sektora publicznego.

W jakich kategoriach można zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

Konkurs rozegra się w dwóch kategoriach, które odpowiadają specyfice miejsca zatrudnienia uczestników: jednostki państwowe i jednostki samorządowe.

Czy dla zwycięzców zostały przewidziane nagrody?

TAK – przewidziane dla laureatów nagrody znajdują się w zakładce NAGRODY. W każdej kategorii nagrodzimy jednego Mistrza. Osoba, która uzyska najwyższy wynik wśród wszystkich nagrodzonych, otrzyma dodatkowy tytuł Mistrza Finansów Publicznych.

Kto zostanie zakwalifikowany do II etapu?

Do II etapu przejdzie po 50 uczestników z każdej kategorii, którzy udzielą najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w teście w I etapie konkursu.

Skąd będę wiedział/a, że zakwalifikowałem/am się do II etapu?

Uczestnikom, którzy zakwalifikują się do II etapu, wyślemy test w formie linku do strony internetowej na adres e-mail podany w I etapie konkursu.