Jury konkursu

W skład Jury wchodzą eksperci dysponujący wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
Bożena Rudnicka

dr Bożena Rudnicka

przewodnicząca Jury

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, ekspert z dziedziny rachunkowości budżetowej, autorka publikacji z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

dr Dorota Adamek-Hyska

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Dorota Adamek-Hyska
Gaździk Elżbieta

Elżbieta Gaździk

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie gospodarki samorządu terytorialnego, rachunkowości oraz zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych i przez wiele lat pracowała na stanowisku głównej księgowej w jsfp. Pełniła funkcję arbitra Urzędu Zamówień Publicznych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej i zagadnień pokrewnych

dr Mieczysława Cellary

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych. Pracownik państwowej jednostki budżetowej, autorka licznych artykułów i książek z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, polityki rachunkowości oraz zasad prowadzenia ewidencji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Mieczysława Cellary
Krystyna Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek

Praktyk, ekonomista, specjalista z dziedziny sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych, autorka licznych publikacji książkowych i prasowych z tego zakresu, pracownik jednostki sektora finansów publicznych, wykładowca wybranych zagadnień z dziedziny finansów publicznych prowadzący szkolenia w ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski

Joanna Rudzka

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspert Senatu RP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autorka licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorka komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, komentatorka w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych, jak również pracach na szczeblu UE. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych (ale również agencji wykonawczych, instytutów naukowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej). Prowadzona przez nią kancelaria na bieżąco wspiera gminy w kwestiach rozliczania podatku VAT, a także podatku od nieruchomości czy podatku dochodowego.

Rudzka
Zofia Wojtylak_Sputowska

Zofia Wojdylak-Sputowska

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 344/2004) i zewnętrzny środków pochodzących z UE, specjalista w zakresie finansów komunalnych, budżetu jst, podatków i opłat lokalnych, zarządzania ryzykiem oraz egzekucji administracyjnej, współautorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, dochodów jst, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej.

Arkadiusz Sputowski

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (lic MF. Nr 134/2004), audytor środków pochodzących z UE, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego (służby podatkowo-księgowe, budżet jst oraz zarządzanie ryzykiem), współautor kilkunastu książek i kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, dochodów jst, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej.

Arkadiusz Sputowski
Jarosław Jurga

Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wspartą studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp.

Paulina Wiśniewska-Paluch

Redaktor naczelna miesięcznika „Finanse Publiczne”, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Koło Budżetowców), specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, były wieloletni pracownik sfery budżetowej pełniący funkcje zastępcy skarbnika gminy oraz głównej księgowej samorządowej i państwowej jednostki budżetowej.

Paulina Wiśniewska-Paluch